Advocatenkantoor Nass

Verwervingskosten

Hebt u een bijstandsuitkering en hebt u daarnaast inkomsten? Dan moet u die inkomsten melden en komen die in mindering op uw uitkering. Moet u kosten maken om die inkomsten te verwerven? Verwacht u dat die kosten in mindering komen op het bedrag dat op uw uitkering wordt ingehouden? Vergeet het maar. Kosten die u moet maken om inkomsten te verwerven, worden verwervingskosten genoemd en komen niet in mindering op de bedragen die op uw uitkering worden ingehouden. Als u een bijstandsuitkering hebt en kosten maakt om aanvullende inkomsten te verwerven, schiet u er dus altijd bij in. Lees meer>>

Inlichtingenplicht

De eerste volzin van artikel 17 lid 1 van de Participatiewet (tot 2015 Wet Werk en Bijstand), luidt als volgt: De belanghebbende doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand..

Het kantoor

Advocatenkantoor Nass is een eenmanskantoor.

U kunt bij mij terecht voor zaken die betrekking hebben op bijstandsuitkeringen. Daaronder valt de situatie dat uw bijstandsuitkering is stopgezet of uw aanvraag is afgewezen, maar ook andere daarmee verband houdend problemen, zoals bijvoorbeeld problemen met verplichte tewerkstelling.

Daarnaast kan ik u misschien helpen als u dringend woonruimte nodig hebt en op een wachtlijst van een of meer woningcorporaties staat, maar niet wordt geholpen.

Geen gewone huurzaken.

Mr. W. Nass heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Sociaal-zekerheidsrecht als hoofdrechtsgebied en sociale voorzieningen als sub-rechtsgebied. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Interne klachtenregeling

Het kantoor heeft een interne klachtenregeling. Het hebben van een dergelijke interne klachtenregeling is verplicht. Deze voorziet ondermeer in de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie advocatuur.

Indien U van de interne klachtenregeling gebruik wilt maken kunt U ... Lees verder>>

In de bijstand wat nu?

In de bijstand. Het betekent rond komen van een minimaal inkomen en onderworpen worden aan een woud van regels en controlemaatregelen. Hoe overleef je het? Waar moet je op letten?

Let op: de sociale dienst wil niet dat je dit weet.

Lees verder>>