Advocatenkantoor Nass

11 december 2018

Bijstand teruggevorderd wegens niet melden van stoppen studiefinanciering

In een herbeoordelingsbesluit was medegedeeld dat betrokkenen het moesten melden als hun inwonende kinderen geen studiefinanciering meer zouden ontvangen. Betrokkenen hadden dit herbeoordelingsbesluit niet ontvangen.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat betrokkenen maatregelen hadden moeten treffen omdat de postbode de post wel vaker niet goed bij betrokkenen had bezorgd.

Niet duidelijk wordt of die postbode iemand was die in verband met een bijstandsuitkering (het ging om de gemeente den Haag) het werk gedwongen, onbetaald, bij wijze van tegenprestatie of voorziening gericht op arbeidsinschakeling, moest verrichten. Hierop is geen beroep gedaan. De gemeente mocht de te veel betaalde bijstand terugvorderen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3180

Permanente link

10 december 2018

Vaak niet thuis, toch hoofdverblijf op woonadres, kan dat?

Ook als je minder dan de helft van de tijd op je eigen woonadres verblijft, kan je daar je hoofdverblijf hebben. Dat kan het geval zijn als er geen ander adres is waar je vaker verblijft. In dit geval oordeelde de CRvB dat er onvoldoende grondslag was om aan te nemen dat hij op zijn woonadres zijn hoofdverblijf had, omdat de toezichthouders daarover onvoldoende hadden doorgevraagd.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3168

Permanente link

10 december 2018

Bijstand en geld beheren, kasstortingen, contante betalingen

Als je in de bijstand zit moet het aannemen van geld van anderen om daarmee voor die anderen, ook als het kinderen zijn, uitgaven te doen, met klem worden afgeraden. Doe je het toch, dan moet je het melden aan de gemeente, zodat de gemeente kan beoordelen wat de gevolgen zijn voor het recht op bijstand.

Mogelijk geldt dit ook voor contante uitgaven, met name als de herkomst van het geld waarmee die uitgaven zijn gedaan, niet direct duidelijk is, zoals in dit geval een contante betaling voor de aankoop van een gebruikte auto. Als de herkomst van het geld waarmee een dergelijke uitgave gedaan is, niet duidelijk is, kan dit tot intrekking - beëindiging - van de uitkering en afwijzing van een nieuwe aanvraag leiden.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3458

Permanente link

7 december 2018

Vaak niet thuis. Geen recht op bijstand?

Betrokkene was meestal bij zijn moeder en kwam af en toe naar zijn woonadres in Eindhoven om zaken te regelen. Dat betekent dat hij in die periode niet zijn hoofdverblijf op het opgegeven adres in Eindhoven had. Over deze periode geen recht op bijstand van de gemeente Eindhoven. In een latere periode was hij ook vaak bij zijn moeder, maar niet zo dat hij daar zijn hoofdverblijf had. Over deze periode wel recht op bijstand.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3034

Permanente link

7 december 2018

Ex-partner bij gesprek sociale dienst

Voorzichtig met met meenemen ex bij gesprekken sociale dienst. Dit kan aanleiding geven tot onderzoeken naar een mogelijke gezamenlijke huishouding ("samen wonen"). De enkele omstandigheid dat de ene persoon vaak bij de andere was, is onvoldoende olm een gezamenlijke huishouding aan te nemen. (zie punt 4.8).

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3163

Permanente link

5 december 2018

Pas op met grote kasopnamen

Betrokkene ontving bijstand van 26 januari 2007 tot 8 oktober 2015. De ouders van betrokkene overleden op 26 januari 2007 en 26 mei 2007. Vanaf die data had betrokkene dus recht op een erfenis en in verband daarmee kon de bijstand met ingang van die data worden teruggevorderd. In verband hiermee kreeg betrokkene op 16 november 2015 een bedrag van € 78.534,24 op haar rekening gestort. In december 2015 heeft betrokkene bedragen van in totaal € 50.000,- van haar rekening opgenomen.

De gemeente heeft in verband hiermee bijstand tot een bedrag van € 54.854.11 teruggevorderd.

Een mededeling dat de bijstand voor zover mogelijk verrekend zou worden met de nalatenschap, kan niet worden uitgelegd als een toezegging dat van terugvordering zal worden afgezien.

De gemeente mocht de teruggevorderde bijstand invorderen door beslaglegging op de AOW uitkeringen zonder beslagvrije voet omdat betrokkene de inlichtingenplicht had geschonden (waarom is niet helemaal duidelijk, misschien had betrokkene de ontvangst van de erfenis niet gemeld) en omdat onduidelijk was waar het opgenomen bedrag van € 50.000,- was gebleven. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3113

Permanente link

3 december 2018

Onderhandelen met gemeente niet mogelijk, wijze waarop stukken moeten worden ingeleverd

De gemeente kan op ieder moment van iemand die bijstand ontvangt verlangen dat deze, binnen een door de gemeente bepaalde termijn, door de gemeente verlangde bewijsstukken overlegt. Lukt dat niet binnen de gestelde termijn, dan is het van belang voor het verstrijken van die termijn uitstel te vragen.

Meer hierover

De regering schijnt te vinden dat geschillen zonder advocaat, door mediaton of redelijk overleg, moeten worden opgelost. Een verzoek om een gesprek bij de gemeente als je er zelf niet uit komt is in ieder geval geen oplossing. De gemeente hoeft aan een dergelijk verzoek geen gehoor te geven en als de bewijsstukken later bij de behandeling van een bezwaarschrift alsnog worden overgelegd, is dat te laat en komt daar geen betekenis aan toe.

Zie http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3121 Zie rechtsoverweging 4.5: “Op grond van artikel 53a van de PW, voor zover van belang, bepaalt het college niet alleen welke gegevens voor de voortzetting van de bijstand in ieder geval worden verstrekt en welke bewijsstukken worden overgelegd, maar ook de wijze en het tijdstip waarop de verstrekking van gegevens plaatsvindt.” Het college moet dus ook mededelen op welke wijze de stukken moeten worden overgelegd. Het lijkt er op dat gemeenten op dat laatste punt vaak in gebreke blijven. Permanente link

29 november 2018

Geen inkomsten, wel geld op de bank en schulden?

Dan ligt het voor de hand eerst de schulden te betalen en daarna bijstand aan te vragen. Pas daarmee op.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3002

Permanente link

27 november 2018

Niet verschijnen op gesprek bij ziekte

Bijstand opgeschort – stopgezet – en ingetrokken – beëindigd en gedeeltelijk teruggevorderd, nadat betrokkene twee maal niet op een gesprek was verschenen doordat hij in verband met ziekte bij zijn broer verbleef. De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat hij niet aannemelijk had gemaakt dat hij bij zijn broer had verbleven en even min dat hij ziek was. Ook al zou het verblijf van appellant bij zijn broer vanwege ziekte zijn komen vast te staan, zou het tot zijn verantwoordelijkheid hebben behoord om zorg te dragen voor een adequate behandeling van de post. Dat hij hiertoe wegens ziekte niet in staat was had hij niet gesteld en was ook niet gebleken. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3010

Permanente link

26 november 2018

Onbetaalde vriendendienst, weinig kasopnamen

Werkzaamheden die als vriendendienst worden verricht moeten als je bijstand ontvangt aan de gemeente gemeld worden. Dat er niet voor betaald wordt, maakt dat niet anders omdat je er geld voor had kunnen vragen. Dit wordt “op geld waardeerbare arbeid” genoemd. Weinig kasopnamen kunnen dienen als (aanvullend) bewijs van het ontvangen van verzwegen inkomsten. Activiteiten die via een openbare Facebookpagina bekend worden gemaakt en waarmee de gemeente dus bekend kan zijn, moeten daarnaast ook aan de gemeente gemeld worden.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3261

Permanente link

Archief