Advocatenkantoor Nass

10 juli 2019

Bijstand en bezit van een vennootschap

Een limited, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde rechtspersoon, heeft in Nederland, mede als gevolg van eisen die aan het oprichten van een bv werden gesteld, jaren lang een functie gehad als een eenvoudige rechtsvorm om een onderneming of vermogen in Nederland in een rechtspersoon onder te brengen. Het “hebben” (als directeur en/of aandeelhouder) van een dergelijke rechtspersoon kan gevolgen hebben voor het recht op bijstand. Het moet gemeld worden, d.w.z. De gemeente moet ermee bekend zijn en dat moet zo nodig kunnen worden bewezen. Daarnaast moet voor iedere onderneming een financiële administratie worden gevoerd en jaarrekeningen worden opgemaakt. Dat wordt niet anders als het gaat om een vennootschap die een slapend bestaan leidt.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:838

Permanente link

2 juli 2019

Bijstand en koop en verkoop van auto's

Handel in auto's is een activiteit die van invloed kan zijn op het recht op bijstand en moet bij de gemeente gemeld worden, zodat de gemeente kan gaan beoordelen of dit een grond oplevert tot verlaging of beëindiging van de bijstand.

Niet iedere aankoop of verkoop van een auto kan worden aangemerkt als handel in auto's. Wanneer is dat het geval?

Indien een persoon betrokken is geweest bij twee wijzigingen van de tenaamstelling van hetzelfde motorvoertuig binnen een betrekkelijk korte periode ten aanzien van diverse auto's, dan is aannemelijk dat met betrekking tot die auto's handelstransacties hebben plaatsgevonden. De datum van de tweede wijziging van de tenaamstelling, de datum met ingang waarvan een kenteken niet langer op naam van betrokkene stond geregistreerd, wordt als datum gehanteerd waarop de voor het recht op bijstand relevante transactie heeft plaatsgevonden..

Als je meerdere malen een auto hebt gekocht en binnen korte tijd weer hebt verkocht, zal dat worden aangemerkt als handel in auto's. Als er geen administratie van is bijgehouden kan dat een reden zijn om de bijstand in zijn geheel terug te vorderen, ook al gaat het om goedkope tweedehands auto's. Verklaringen over de aankoopprijs en verkoopprijs die achteraf opgesteld zijn, kunnen niet meer dienen tot bewijs dienen (zie punt 4.7).

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:1850

Permanente link

6 juni 2019

Niet verschenen op traject

Verlaging van bijstand met 100% (lees: uitsluiting) wegens enkele malen niet verschijnen op een traject dat wordt aangemerkt als een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Bij het opleggen van de sanctie speelde de ernstige thuissituatie niet of nauwelijks een rol.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:1695

Permanente link

5 juni 2019

Beschikbaarheid voor arbeid

Op een sollicitatiegesprek zeggen dat je maar een beperkt aantal uren per week kan werken, kan leiden tot een maatregel, lees: tijdelijke uitsluiting van bijstand.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:1784

Permanente link

5 juni 2019

Recht op hulp bij werk, krediethypotheek

Wie bijstand ontvangt is niet alleen verplicht gebruik te maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling, maar heeft ook recht op hulp bij het vinden van werk.

Weigering krediethypotheek te vestigen - hypotheekakte te ondertekenen - kan leiden tot terugvordering van bijstand.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:1375

Permanente link

4 juni 2019

Bijstand en en/of-rekening

Heb je een bijstandsuitkering of vraag je een bijstandsuitkering aan en heb je een en/of-rekening? Dan word je geacht over het saldo op deze rekening te kunnen beschikken en dit te kunnen aanwenden voor je levensonderhoud, ook al is het geld dat op de rekening staat van de andere persoon op wiens naam de rekening staat. Tenzij je zeker weet dat je nooit bijstand hoeft aan te vragen, kan dit een reden zijn om het aanhouden van een en/of-rekening te ontraden.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:24

Permanente link

27 mei 2019

Bestuurder stichting en bijstand

Gegevens met betrekking tot onder meer de stichting waarvan een bijstandsafhankelijke bestuurder is zijn gegevens die van belang zijn voor de verlening van de bijstand en die de betrokkene dus mot verstrekken. In dit geval waren donaties ten behoeve van de stichting gedaan. Uit de uitspraak blijkt niet met welk doel de donaties zijn gedaan, wat het doel van de stichting was en of en in hoeverre het doel van de stichting en de donaties van belang zijn voor de beantwoording van de vraag of hij hierover kan beschikken om in zijn levensonderhoud te voorzien en welke gevolgen dit heeft voor het recht op bijstand.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:203

Permanente link

23 mei 2019

Niet wonen op opgegeven adres

Het niet hebben van het hoofdverblijf op het opgegeven adres kan een reden zijn tot intrekking en terugvordering van bijstand. Dat iemand zijn of haar hoofdverblijf niet op het opgegeven adres heeft, kan worden afgeleid uit laag watergebruik.

Niet verschijnen op een afspraak kan een reden zijn om een aanvraag om bijstand af te wijzen.

Uit het feit dat iemand op een bepaalde datum bij een huisarts is geweest volgt niet dat betrokkene op die datum ziek was.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:723

Permanente link

23 mei 2019

In de bijstand met een safeloket

Als je in de bijstand zit kan het hebben van een safeloket of bankkluis problemen opleveren en moet dat worden gemeld. In dit geval kwam uit een onderzoek naar een niet gemelde bankrekening in 2015 naar voren dat betrekken vanaf 1998 een safeloket had. Betrokkene had verklaard dat zij het safeloket al zestien of zeventien jaar huurt, omdat er bij haar was ingebroken en zij haar waardevolle spullen wilde opbergen in een safeloket, en dat zij in 2008 haar zus heeft gemachtigd voor toegang tot het safeloket. Direct na afloop van een gesprek waartoe betrokkene was uitgenodigd zijn medewerkers van de gemeente en betrokkene naar het safeloket gegaan. Doordat betrokkene niet de juiste sleutel had kon zij het niet openen. Zij kreeg te horen dat het safeloket alleen geopend mocht worden in aanwezigheid van de medewerkers en dat indien uit registratie van de bank blijkt dat het safeloket is geopend, zonder de aanwezigheid van de medewerkers, dit tot gevolg heeft dat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Later is het safeloket toch buiten aanwezigheid van de medewerkers van de gemeente geopend.

Betrokkene heeft toen verklaard dat zij het safeloket op 22 juni 2015 samen met haar zus heeft geopend en leeggehaald, omdat haar zus haar bezittingen terug wilde hebben. De huur van het safeloket bleek al eerder te zijn beëindigd

Bij besluit van 16 juli 2015, na bezwaar gehandhaafd bij besluit van 29 februari 2016 (bestreden besluit), heeft het college de bijstand van appellante met ingang van 8 april 1998 ingetrokken en de over de periode van 8 april 1998 tot en met 30 juni 2015 gemaakte kosten van bijstand tot een bedrag van in totaal € 133.469,48 (€ 167.420,12 bruto) (!!) van haar teruggevorderd. Aan het bestreden besluit heeft het college, kort weergegeven, ten grondslag gelegd dat appellante niet alleen de inlichtingenverplichting heeft geschonden, door niet aan het college te melden dat zij een safeloket huurde, maar ook de medewerkingsverplichting, door het safeloket tussentijds te openen. Omdat appellante al sinds april 1998 een safeloket had waarvan de inhoud onbekend en onduidelijk is, kan het recht op bijstand vanaf april 1998 niet worden vastgesteld.

Aan het bestreden besluit heeft het college, kort weergegeven, ten grondslag gelegd dat betrokkene niet alleen de inlichtingenverplichting heeft geschonden, door niet aan het college te melden dat zij een safeloket huurde, maar ook de medewerkingsverplichting, door het safeloket tussentijds te openen. Omdat appellante al sinds april 1998 een safeloket had waarvan de inhoud onbekend en onduidelijk is, kan het recht op bijstand vanaf april 1998 niet worden vastgesteld.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat betrokkene onvoldoende duidelijkheid had verschaft over de inhoud van het safeloket gedurende de periodes waarin zij bijstand ontving. Dat de inhoud van het safeloket grotendeels toebehoorde aan haar zus en dat de waarde van het aan appellante toebehorende deel van de inhoud van het safeloket nooit boven de geldende bedragen voor het vrij te laten vermogen is uitgekomen, was niet met objectieve en verifieerbare bewijsstukken onderbouwd, zodat deze stelling niet werd gevolgd.

Ook mochten de medewerkers van de gemeente betrokkene verbieden het safeloket buiten hun aanwezigheid te openen voordat zij de inhoud daarvan hadden gecontroleerd.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:340

Permanente link

8 mei 2019

Kamerhuur en bijstand

Wat door betrokkenen gezien wordt als kamerhuur kan met betrekking tot een bijstandsuitkering gezien worden als een gezamenlijke huishouding (samenwonen) en gevolgen hebben voor de uitkering. Niet melden daarvan kan ook gevolgen hebben.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:944

Permanente link

Archief