Advocatenkantoor Nass

12 november 2020

Motie recht op vergissen

Op 3 november 2020 hebben CDA, CU, DENK en VVD (!), in de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven een motie ingediend waarin werd uitgelegd dat een fout maken menselijk is en iedereen kan overkomen zonder dat direct sprake is van kwaadwilligheid en gevraagd werd een mogelijkheid om het recht om je te mogen vergissen in te voeren. Daarin worden zowel de bijstand als de toeslagenaffaire (kinderopvangtoeslag) genoemd. Deze motie werd ingetrokken nadat de wethouder, Y. Torunoglu, had toegezegd de geest van de motie te omarmen en de directeur sociaal domein te vragen of ze dit nadrukkelijk tijdens bijv. Een weekstart of via een interne nieuwsbrief kan communiceren zodat iedereen er goed van op de hoogte is.

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/showdoc/action=view/id=12143/Ingetrokken_na_toezegging_Motie_B.M30_Recht_op_vergissen__CDA_.pdf

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/agendavideo/action=watch/ag=2aaa82000280800802822002029014d2

Permanente link

17 maart 2020

Gevolgen van inwonen zoon en vriendin

Huurtoeslag moest worden terugbetaald. Daarnaast mocht de gemeente kostendelersregeling toepassen, wat betekende dat de bijstandsuitkering omlaag ging.

De CRvB oordeelde: Aan de kostendelersnorm ligt de gedachte ten grondslag dat onder andere huurkosten kunnen worden gedeeld met de medebewoners. Daarbij blijft buiten beschouwing of en op welke wijze de medebewoners inkomsten hebben om die huurkosten mede te dragen. Appellante wordt dus geacht haar huurkosten te hebben kunnen delen, vanaf 7 januari 2017 met B en vanaf 22 juli 2017 mede met A. Doordat zij wordt geacht aldus niet de gehele huur alleen te hoeven bekostigen, staat de kostendelersnorm als middel in verhouding tot het daarmee te bereiken doel, te weten afstemming van de bijstandsnorm op de behoeften van de betrokkene.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2020:178

Permanente link

16 maart 2020

Nieuwe woning, geen bijstand

Betrokkene had algemene bijstand en bijzondere bijstand voor de inrichting en eerste maand huur van zijn nieuwe woning. Omdat hij in de nieuwe woning nog geen spullen had sliep hij nog bij zijn moeder. Hij had zich al wel op het nieuwe adres ingeschreven, maar er was nog geen verhuizing gaande. Hij had nog geen geld om de nieuwe woning in te richten De gemeente mocht de aanvraag afwijzen omdat hij zijn hoofdverblijf niet op het adres zijn nieuwe woning had.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2020:395

Permanente link

20 februari 2020

Stortingen op bankrekening

Als je in de bijstand zit moeten stortingen op een bankrekening altijd gemeld worden.

Verzwegen bankrekening waarop waarop 67 kasstortingen op een verzwegen bankrekenign zijn gedaan tot in totaal een bedrag van € 122.035,-. De gemeente mocht de hele bijstand over 1 juli 2009 tot en met 2 juli 2017, totaal € 162.735,80, terugvorderen, ook over perioden waarin geen stortingen hadden plaatsgevonden. Gelet op de grootte van het totale bedrag en het aantal van 67 kasstortingen op en 122 kasopnamen van de verzwegen bankrekening, bestond geen enkele zekerheid dat de mutaties op die rekening een volledig beeld geven van alle contante bedragen waarover appellant is gaan beschikken en in welke maanden.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2020:183

Zie ook https://nass.website/indebijstand.php#stortingen

Permanente link

10 februari 2020

Bijstand en aanschaf auto

Aanschaf van een auto kan leiden tot beeindiging en terugvordering van bijstand als de herkomst van het bedrag waarmee de auto is aangeschaft niet voldoende kan worden aangetoond.

Zie http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2020:16

Dat alle kasstortingen en bijschrijvingen op een bankrekening gemeld moeten worden en dat, behoudens uitzonderingen, als inkomsten worden aangemerkt en op de bijstandsuitkering in mindering worden gebracht en, indien deze niet zijn gemeld, tot terugvordering kunnen leiden, was al bekend. Zie daarvoor https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2016:3709 en https://nass.website/indebijstand.php#stortingen

Zie ook https://nass.website/indebijstand.php#artinlichtingen

Permanente link

2 februari 2020

Logeeradres hoofdverblijf?

Betrokkene is uit zijn huis gezet, logeert ergens en heeft geen uitzicht op andere huisvesting. De gemeente mocht het logeeradres als hoofdverblijf aanmerken en de kostendelersregeling toepassen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:4213

Permanente link

30 december 2019

Hoofdverblijf is niet altijd het adres waar iemand het meest aanwezig is

Dat iemand vaak bij zijn ex was in verband met zijn zorgtaken als vader betekent, ook als hij daar vaker is dan op zijn eigen woonadres, niet automatisch dat hij zijn hoofdverblijf op het adres van zijn ex heeft. Daarnaast spelen ook andere omstandigheden een rol. In dit geval speelde een rol dat op het adres van de ex geen persoonlijke spullen en administratie van hem aanwezig waren en dat die wel op zijn woonadres aanwezig waren. Zie daarvoor verder punt 4.8.1 t/m 4.8.5 in de uitspraak. In dit geval betekende dat dat de gemeente de bijstandsuitkering van de ex niet mocht intrekken en terugvorderen wegens het voeren van een gezamenlijke huishouding.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3467

Permanente link

11 december 2019

Informatieplicht gemeente?

De informatie op deze pagina zou eigenlijk door de gemeente moeten worden verstrekt.

Is de gemeente verplicht de burger die bijstand aanvraagt vooraf behoorlijk te informeren?

De rechtbank Gelderland bij uitspraak van 8 oktober 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3552 onder punt 5.4, laatste volzin, aangegeven dat het college wel degelijk een informatieplicht naar de burger toe heeft, zij het dat die informatieplicht niet zo ver gaat dat bij aanvang van de uitkering alle mogelijke situaties die gemeld moeten worden, door verweerder, lees: de gemeente, uiteengezet moeten worden.

Permanente link

30 november 2019

Dakloos en bijstand

Voor een dakloze is het verkrijgen van bijstand een moeilijke zaak. Het lijkt er op dat een dakloze voor elke dag vooraf zal moeten opgeven op welk adres hij gaat verblijven, zodat de gemeente op dat adres een huisbezoek of een controle kan uitvoeren. Gebruik maken van een daklozen opvang zoals ‘t Eindje wordt op die manier min of meer afgedwongen ook als daar objectief geen noodzaak toe bestaat.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3188

Zie ook hier

Permanente link

20 november 2019

Medeterugvordering bij gezamenlijke huishouding

Voor wie het nog niet weet: als bijstand wordt teruggevorderd wegens een niet gemelde gezamenlijke huishouding (samenwonen) kan de bijstand ook worden teruggevorderd van degene met wiens inkomen bij de verlening van bijstand rekening had moeten worden gehouden. Dat is dus degene met wie de bijstandontvanger geacht wordt een gezamenlijke huishouding te hebben gevoerd (te hebben “samen gewoond”). Dit wordt niet anders als de bijstandontvanger inmiddels is overleden. Houd er bij een verhoor door een sociaal rechercheur of daarmee vergelijkbare ambtenaar rekening mee dat achteraf ontkend zal worden dat je verklaring onder onaanvaardbare druk is afgelegd.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3103

Permanente link

Archief