Advocatenkantoor Nass

22 februari 2019

Geen bijstand met terugwerkende kracht

Levensbedreigende ziekte (longkanker) niet aangemerkt als reden waarop betrokkene niet eerder een aanvraag om bijstand had kunnen indienen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3773

Permanente link

21 februari 2019

Geen eigen woonadres? Bijstand terugbetalen

Het hebben ven een eigen woonadres kan geen voorwaarde zijn om een bijstandsuitkering te kunnen ontvangen. Gebruik maken van daklozenopvang (nachtopvang) zal vaak de enige manier zijn waarop iemand die geen eigen woonadres heeft, voldoende kan aantonen waar hij of zij verblijft. Hier moest iemand zonder eigen woonadres naast een zevendagenformulier ook een formulier "Opgave verblijfslocatie(s) dak- en thuisloze" (of dat hetzelfde is als een zevendagenformulier) invullen, waarop betrokkene moest vermelden te vermelden waar zij verbleef verblijft of zou gaan verblijven. Twee keer werd door controlerende ambtenaren op de adressen aangebeld waarbij niet werd open gedaan. Dat was voldoende om de bijstand in te trekken en en terug te vorderen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3860

Permanente link

15 februari 2019

Bijstand en inschrijven KvK

Niet melden van een inschrijving van de Kamer van Koophandel kan leiden tot het intrekken en terugvorderen van bijstand, ook als er geen cent mee is verdiend. Of dit anders is als je het wel meldt, is minder duidelijk. Het is verstandig hier niet toe over te gaan zonder eerst van de sociale dienst duidelijkheid, bij voorkeur schriftelijk, te hebben gekregen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3847

Permanente link

13 februari 2019

Kamerbewoning: bijstand verlaagd met 20%

Betrokkene kon niet aantonen dat hij op basis van een mondelinge huurovereenkomst een kamer huurde van € 350,- per maand én de huur achteraf contant had betaald. De gemeente mocht er van uitgaan dat hij gratis woonde en de bijstand verlagen met 20%.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:4170

Permanente link

30 januari 2019

Afbraak gefinancierde rechtsbijstand

In de Tweede Kamer vond op 30 januari 2019 het debat over de afbraak van de gefinancierde rechtsbijstand aan plaats.

Minister Sander Dekker zei dat hij de kamer niet vraagt in te stemmen met een kant en klaar nieuw stelsel. Hij heeft het over aansluiting tussen sociaal en juridisch domein. Michiel van Nispen van de SP zegt dat de minister een beetje op zijn schreden terug lijkt te keren. Dekker maakt een onderscheid tussen zaken waarvoor een specialist nodig is die wat duurder is en die waar je een generalist voor kunt inzetten. Dekker heeft het over lichtere rechtshulp waarmee je hetzelfde doel kunt bereiken.

Adje Kuijken van de PvdA vergelijkt het plan van Dekker met het kopen van een huis. Eerst moet je weten hoe je alles financieel regelt. De minister doet het andersom. Hij wil eerst een stelselherziening en dan later wel eens kijken wat de gevolgen zijn voor de mensen.

Dekker heeft het over inkoop van rechtshulppakketten.

Je kan het hier bekijken: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/gesubsidieerde-rechtsbijstand-voortzetting-beantwoording-eerste-termijn-tweede-termijn

De vergadering van 23 januari 2019 staat hier: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/gesubsidieerde-rechtsbijstand-2

bijgwerkt 8 februari 2019

Permanente link

30 januari 2019

Niet verschenen op afspraken: een maand geen bijstand

AttentionZ is een bedrijf dat zich bezig houdt met trajecten waar mensen met een bijstandsuitkering bij wijze van voorziening gericht op arbeidsinschakeling aan moeten deelnemen. Betrokkene was meerdere malen zonder bericht niet op afspraken verschenen. Hij stelde dat hij zich wegens oogklachten had ziek gemeld, maar dat kon niet worden aangetoond. Dat hij geen geld had voor telefoon en internet, was niet onderbouwd. Het probleem dat hij geen geld had voor reiskosten om naar AttentionZ te komen heeft hij niet voorgelegd aan AttentionZ. De gemeente mocht de uitkering voor de duur van een maand met 100% verlagen, oftewel hem voor een maand van bijstand uitsluiten.

Een dergelijk probleem kan bovendien aanleiding geven tot een onderzoek naar bankafschriften, dat ook weer gevolgen kan hebben http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:26

In een eerdere uitspraak oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat de betrokkene zelf een oplissing had moeten vinden voor het vervoersprobleem dat voortvloeide uit het bezoek aan een werkervaringsplaats. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3651

Permanente link

9 januari 2019

Geld lenen en bijstand

Geld lenen als je in de bijstand zit heeft geen zin: de gemeente mag de geleende gelden op de uitkering in mindering brengen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:4280 Zie ook https://nass.website/index2.php?content=1515102383975

Permanente link

31 december 2018

Mutatieoverzicht in plaats van bankafschriften

De gemeente mocht van de Centrale Raad van Beroep een aanvraag om bijstand buiten behandeling stellen – wat betekent dat de aanvrager geen bijstand ontvangt – omdat de aanvrager tot twee maal toe een mutatieoverzicht, waarschijnlijk een via de website van de bank gemaakte uitdraai, had ingeleverd in plaats van bankafschriften.

Hoewel het gaat om een aanvraag uit 2016, ruim 2½ jaar geleden, was dit waarschijnlijk niet nodig geweest omdat je bij de meeste banken, waarschijnlijk alle banken, bankafschriften kan downloaden.

Overigens geeft de CRvB aan dat niet in geschil was dat de bankafschriften noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag en dat betrokkene door het overleggen van de mutatieoverzichten niet de gevraagde gegevens had overgelegd. Kennelijk was dit niet weersproken en hoefde de CRvB dit daarom niet te beoordelen. Misschien bleek uit de mutatieoverzichten niet welke bedragen er op de bankrekening stonden. Als dat wel het geval was, is niet duidelijk waarom de mutatieoverzichten niet voldoende informatie voor de gemeente bevatten om de aanvraag te beoordelen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3290

Permanente link

24 december 2018

Bijstand en inkomsten uit alimentatie

Ontvangen alimentatie wordt ingehouden op de bijstand. Uit deze uitspraak komt naar voren dat dat niet anders wordt als de alimentatie achteraf gezien ten onrechte is ontvangen en moet worden terugbetaald. De alimentatiegerechtigde beschikte immers over de middelen.

Of aan de bijstandverlening de voorwaarde was verbonden dat betrokkene alimentatie zou vorderen, is hierbij waarschijnlijk niet van belang. Dit zou kunnen betekenen dat het voor de gemeente gunstiger en voor de alimentatie- en bijstandsgerechtigde ongunstiger is, als laatstgenoemde zelf alimentatie moet vorderen dan als de gemeente de bijstand op de alimentatieplichtige verhaalt. In dat geval zou de alimentatieplichtige die te veel alimentatie heeft betaald, bij de gemeente moeten zijn om het te veel betaalde terug te krijgen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3159

Permanente link

21 december 2018

Huisbezoek na laag energiegebruik

Een extreem laag elektriciteitsgebruik en gasgebruik is waarschijnlijk niet voldoende voor het standpunt dat betrokkene niet op het opgegeven adres woont, waarschijnlijk ook niet in combinatie met een takje dat zodanig tussen de voordeur en de deurpost was geplaatst dat het bij opening van de deur zou vallen en zich daar 5 dagen later nog bevond. Wel kan dit aanleiding geven om te twijfelen omtrent de juistheid van de verstrekte gegevens en daarmee aan grond opleveren voor het afleggen van een niet vooraf aangekondigd huisbezoek in aansluiting op een gesprek, waarbij, naar mag worden aangenomen, betrokkene eerder was opgeroepen om bij de sociale dienst te verschijnen.

Betrokkene heeft aangegeven dat hij aansluitend aan dat gesprek, een afspraak had met zijn huisarts en dat diezelfde dag, direct na afloop van zijn afspraak bij de huisarts, alsnog een huisbezoek kon worden afgelegd. Hij had echter ook een verslag getekend, misschien heeft hij dat overhaast gedaan omdat hij vreesde te laat bij de huisarts te komen, Uit dat verslag bleek niet dat hij had medegedeeld dat hij aansluitend op het gesprek een afspraak met de huisarts had. Er zou in hebben gestaan dat hij gezegd had dat het nu niet kon omdat hij ergens heen moest en op de vraag waar hij heen moest, had geantwoord “Dat gaat u niks aan”.

Dat hij later had aangetoond dat hij wel degelijk een afspraak met de huisarts had, hielp niet meer: hij had het, toen het huisbezoek werd aangekondigd, onmiddellijk moeten zeggen. De gemeente mocht de bijstand beëindigen en de eerder verstrekte bijstand over de periode 20 september 2013 tot en met 31 januari 2015 tot een bedrag van € 19.496,20 terugvorderen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3305

Permanente link

Archief