Advocatenkantoor Nass

In de bijstand wat nu?

In de bijstand. Het betekent rond komen van een minimaal inkomen en onderworpen worden aan een woud van regels en controlemaatregelen. Hoe overleef je het? Waar moet je op letten?

Direct aanvragen

Lening voor levensonderhoud

Bankafschriften

Pas op met het opheffen van bankrekeningen

Gemeente wenst bewijsstukken

Inlichtingenplicht

Hobby’s, vriendendiensten, op geld waardeerbare arbeid

Samenwonen en gezamenlijke huishouding

Hobby’s, vriendendiensten, op geld waardeerbare arbeid

Geen eigen woonadres

Verblijf op uitkeringsadres is noodzakelijk

Gesprekken opnemen

Verhoor door sociaal rechercheur

Bijschrijvingen op bankrekening

Afsluiting van water, gas, elektriciteit

Beheren van gelden

Direct aanvragen

Is uw WW uitkering beëindigd? Bent u uw inkomstenbron kwijt? Dan is het belangrijk de bijstand direct aan te vragen. Dus niet eerst zonder inkomsten “zelf” werk gaan zoeken. Een bijstandsuitkering gaat, behoudens hoge uitzonderingen, niet eerder in dan de dag waarop de betrokkene zich gemeld heeft om bijstand aan te vragen. Als u een maand wacht met het aanvragen van een uitkering, zal dat in het algemeen betekenen dat u een maand van inkomsten verstoken bent. Dat is niet alles. Als u daarna een bijstandsuitkering aanvraagt moet u er rekening mee houden dat u moet aantonen waar u in de voorafgaande periode van hebt geleefd. Als dat niet lukt, kan het gevolg zijn dat u geen bijstandsuitkering kunt krijgen. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak.

Lening voor levensonderhoud

Is het nodig om, als u in afwachting bent van een beslissing op een aanvraag, geld te lenen van familie of kennissen, zorg er dan voor dat degene die de lening vesrstrekt, dat doet door een bankoverschrijving met daarop de vermelding "lening voor levensonderhoud".

Zie daarvoor hier meer. Zie daarvoor ook deze uitspraak punt 4.9.

Bankafschriften

De gemeente kan, als de bijstand is aangevraagd of als de uitkering al is toegekend, dus als u de uitkering ontvangt,op ieder moment verlangen dat bankafschriften over een voorbije periode worden overgelegd. Zorg er voor dat u alle bankafschriften van alla bankrekeningen over een zo lang mogelijke periode klaar hebt liggen, zodat die, indien nodig, direct overgelegd kunnen worden.

Gemeente wenst bewijsstukken

Hebt u, als u een uitkering hebt aangevraagd of ontvangt, een brief ontvangen met een mededeling dat u binnen een bepaalde termijn bepaalde stukken of gegevens, misschien een hele waslijst, moet overleggen?

Let dan op het volgende:

Inlichtingenplicht

De eerste volzin van artikel 17 lid 1 van de Participatiewet (tot 2015 Wet Werk en Bijstand), luidt als volgt: “De belanghebbende doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand.”.

Hobby’s, vriendendiensten, op geld waardeerbare arbeid

Als je in de bijstand zit kan alles wat gezien kan worden als arbeid die tegen betaling plaats kan vinden, – dat wordt “op geld waardeerbare arbeid” genoemd - gevolgen hebben op het recht op uitkering en moet, tenzij het gaat om arbeid waar je daadwerkelijk geld verdient en dat je aan de gemeente meldt, – met klem worden ontraden.

Samen wonen en gezamenlijke huishouding

Misschien wordt er bij de aanvraag een vraag gesteld of u samen woont. Waarschijnlijk wordt er niet gevraagd of u een gezamenlijke huishouding voert en niet uitgelegd wat een gezamenlijke huishouding is. De meeste mensen denken dat ze ook als ze een bijstandsuitkering hebben, een vriend of vriendin mogen hebben en dat het hebben van een vriend of vriendin geen invloed heeft op de uitkering zo lang deze maar ergens anders woont. Een veel voorkomend misverstand is ook het idee dat samenwonen geen probleem zou zijn als de andere partner maar op het officiële eigen woonadres is ingeschreven.

Geen eigen woonadres?

Het hebben van een eigen woonadres kan geen voorwaarde zijn voor het krijgen van een bijstandsuitkering, maar zonder eigen woonadres wordt het wel nog een stuk ingewikkelder. Iemand zonder woonadres die bijstand aanvraag moet controleerbare gegevens verstrekken over zijn feitelijke verblijfplaats om de gemeente de gelegenheid te geven vast te stellen dat hij dakloos is en niet een vast hoofdverblijf heeft. Dat blijkt een heel moeilijke zaak. De enige manier zal soms zijn gebruik maken van daklozenopvang. Zo wordt misbruik van de daklozenopvang door de overheid min of meer afgedwongen.

Verblijf op uitkeringsadres is noodzakelijk

Onder uitkeringsadres wordt verstaan het adres dat je aan de gemeente hebt opgegeven als je woonadres. Het is van groot belang echt op het uitkeringsadres te verblijven. Hier een uitspraak die betrekking heeft op iemand die niet op zijn woonadres kon verblijven omdat hij deze niet kon inrichten en dat niet aan de sociale dienst gemeld had. Ook kon hij niet aantonen dat hij (tijdelijk) bij zijn moeder verbleeft.

Gesprekken opnemen

Moet u bij de sociale dienst op een gesprek komen en wilt u het gesprek opnemen? Er kunnen goede redenen zijn om een gesprek te willen opnemen. Mogelijk verloopt het gesprek eerlijker als het is opgenomen. Dat laatste kan met name van belang zijn bij verhoren door een sociaal rechercheur. Het kan van belang zijn bij eventuele latere procedures. Daarvoor is het gewenst dat het opnemen openlijk plaats vindt. Het is mogelijk dat de gemeente of de ambtenaar er bezwaar tegen heeft of zegt dat het niet mag.

Verhoor door sociaal rechercheur

Oppassen met het ondertekenen van verklaringen die door een of meer sociaal rechercheurs of handhavingsspecialisten zijn opgesteld. Je bent niet verplicht een dergelijke verklaring te ondertekenen. In deze uitspraak zegt de Centrale Raad van Beroep letterlijk: “Indien appellant zich niet kon vinden in de gang van zaken ten aanzien van de verslaglegging, lag het op zijn weg af te zien van het plaatsen van een handtekening.”. Zie daarvoor deze uitspraak.

Pas op met het opheffen van bankrekeningen

Zit je in de bijstand of moet je een bijstandsuitkering aanvragen en heb je een of meer bankrekeningen die niet noodzakelijk zijn? Dan ligt het voor de hand die op te heffen om het niet nodeloos ingewikkeld te maken. Oppassen! Als een rekening is opgeheven is het soms moeilijk daar bankafschriften van te krijgen en dat kan tot grote problemen leiden.

Bijschrijvingen op bankrekening

Als u een bijstandsuitkering ontvangt brengt de inlichtingenplicht met zich mee dat u zult u iedere cent die op uw bankrekening wordt bijgeschreven zult moeten melden en kunnen verantwoorden. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak

De burger had een bedrag geleend om een schuld te kunnen betalen en kon het bedrag vervolgens bij de gemeente inleveren en moest ook nog eens een boete betalen omdat betrokkene het niet gemeld had. De persoon had het moeten melden omdat deze had moeten begrijpen dat de ontvangst van het bedrag, ook al was het een lening en ook al was deze bestemd om een schuld te betalen, dus niet voor het levensonderhoud, gevolgen kon hebben voor de uitkering. Als de betrokkene het gemeld had, had de gemeente het kunnen inhouden op de uitkering.

Het is belangrijk dit te weten, want gemeenten informeren een burger die bijstand ontvangt of aanvraagt hier vooraf niet over. Dat doet de gemeente meestal pas achteraf als het mis is gegaan, zodat de gemeente kan terugvorderen en een boete kan opleggen. Dat u iedere kasstorting aan de gemeente moet melden volgt uit de inlichtingenplicht. Houd er rekening mee dat de gemeente op ieder moment kan verlangen dat u kopieën van bankafschriften inlevert. Als blijkt dat er bedragen zijn moet u er dus rekening mee houden dat u bijstand ter hoogte van de bijgeschreven of gestorte bedragen aan de gemeente moet terugbetalen en dat u een boete moet betalen omdat u de bijschrijvingen of stortingen niet hebt gemeld.

Afsluiting van water, gas, elektriciteit

Extreem laag gebruik van water, gas en elektriciteit is rechtvaardigt de veronderstelling dat betrokkene geen hoofdverblijf heeft in de woning en kan een reden zijn tot intrekking en terugvordering van bijstand. Dat kan ook als het extreem lage gebruik het gevolg is van afsluiting van water, gas en elektriciteit.

Beheren van gelden

Als je afhankelijk bent van een bijstandsuitkering moet het beheren van gelden van anderen met klem worden ontraden. De gemeente kan stellen dat je over het geld had kunnen beschikken. Dus stel je bankrekening niet beschikbaar aan anderen en neem ook geen geld van anderen aan om het voor de eigenaar te bewaren of uitgaven voor de eigenaar van het geld mee te doen enz.

Ik ga deze pagina verder bijwerken en actualiseren. Kom hier dus regelmatig terug.=====

Lees verder >>