Advocatenkantoor Nass


Persoonsgegevens opvragen

Artikel 15 van de AVG biedt de mogelijkheid persoonsgegevens op te vragen. Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf


Uit artikel 34 van de Uitvoeringswet AVG blijkt dat een beslissing op een dergelijk verzoek, als het is genomen door een overheidsorgaan, geldt als een beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat betekent dat er bezwaar en beroep tegen open staat.


Artikel 15 lid 1 onder e van de AVG zegt iets over een recht op rectificatie.


Artikel 15 lid 3 van de AVG zegt iets over een mogelijkheid kosten in rekening te brengen.


Een brief waarbij persoonsgegevens worden opgevraagd zou als volgt kunnen luiden:


“Geachte dames en heren,

Hierbij verzoek ik u met toepassing van artikel 15 lid 3 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens mij afschriften te doen toekomen van alle stukken die betrekking hebben op persoonsgegevens van mij die u verwerkt.

Indien hieraan kosten verbonden zijn die een bedrag van (bedrag invullen) te boven gaan verzoek ik u vooraf een prijsopgave te verstrekken.

Hoogachtend,

(Je naam)“


De eerste alinea is in principe genoeg, maar het kan geen kwaad de zin over de prijsopgave in te voegen. Wel kan het verstandig zijn de brief aangetekend te verzenden.